Contractuele voorwaarden en verplichtingen Bastiaens Group

Artikel 1: Algemeen:

1.1 Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen “Overeenkomst”) tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Bastiaens Medi Sport B.V./Bastiaens Vitality B.V. (hierna; “Bastiaens/SMC Bastiaens/Smart Move Bastiaens”)

 

Artikel 2: Voorwaarden:

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Bastiaens en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Bastiaens en het Lid.

2.2 Bastiaens is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Bastiaens zal het Lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Bastiaens te zijn ontvangen.

2.3 Contributies dienen altijd bij vooruitbetaling te worden voldaan, per automatische incasso. Deze automatische incasso zal rond de 1e van de maand geïncasseerd worden en verder toegelicht worden onder art 5.

 

Artikel 3. Lidmaatschap:

3.1 Een masterabonnement houdt in dat u kunt sporten op alle locaties. €10,- extra wordt in rekening gebracht bovenop het abonnement van de locatie waar u het meeste sport.

3.2 Voor een jaarabonnement geldt dat deze gedurende de eerste 12 maanden niet kan worden stopgezet. Na de eerste 12 maanden wordt het abonnement automatisch verlengd met steeds één maand. Nadat het eerste contract termijn van 12 maanden is verstreken, is de deelnemer gerechtigd het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, maandelijks schriftelijk op te zeggen.

3.3 Een gezinsjaarabonnement:

  • Kinderen vanaf 16 jaar mogen zoals volwassenen ‘vrij’ trainen na een intake met een trainer. Kinderen jonger dan 16 jaar in overleg met de trainer en of fysiotherapeut.
  • De gezinsleden wonen op één adres.
  • De incasso wordt afgehouden van één rekeningnummer.

3.4 Voor een jaarabonnement 1x in de week geldt dat deze gedurende de eerste 12 maanden niet kan worden stopgezet. Na de eerste 12 maanden wordt het abonnement automatisch verlengd met steeds één maand. Nadat de eerste contract termijn van 12 maanden is verstreken, is de deelnemer gerechtigd het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, maandelijks schriftelijk op te zeggen. Met dit abonnement kunt u maar 1x per week trainen.

3.5 Voor een jaarabonnement daluren geldt dat deze gedurende de eerste 12 maanden niet kan worden stopgezet. Na de eerste 12 maanden wordt het abonnement automatisch verlengd met steeds één maand. Nadat de eerste contract termijn van 12 maanden is verstreken, is de deelnemer gerechtigd het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, maandelijks schriftelijk op te zeggen. Met een daluren abonnement mag er alleen gesport worden tijdens de daluren. Deze kunt u terugvinden op de website.

3.6 Voor een kwartaalabonnement geldt dat u voor een kwartaal vooruitbetaalt. Nadat een kwartaal verstreken is, wordt het abonnement automatisch verlengd met steeds één maand.

3.7 Voor een flexibel abonnement geldt dat deze na één volle kalendermaand kan worden stopgezet. De ingangsdatum van het abonnement gaat in op de dag van aankoop. Nadat deze kalendermaand is verstreken, is de deelnemer gerechtigd het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, maandelijks schriftelijk op te zeggen. Doet de deelnemer dit niet, dan wordt het abonnement automatisch verlengd met steeds één maand.

3.8* Voor een scholierenabonnement geldt dat deze gedurende de eerste 12 maanden niet kan worden stopgezet. Na de eerste 12 maanden wordt het abonnement automatisch verlengd met steeds één maand. Nadat de eerste contract termijn van 12 maanden is verstreken, is de deelnemer gerechtigd het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, maandelijks schriftelijk op te zeggen. Een scholierenabonnement is alleen geldig voor jongeren t/m 23 jaar, bij het aanvragen van het abonnement, is de deelnemer verplicht zijn/haar identiteitsbewijs te tonen. Een medewerker mag te allen tijde om het identiteitsbewijs van de deelnemer vragen om de leeftijd en dus geldigheid van het abonnement te controleren.                                             *Dit abonnement wordt alleen aangeboden te Smart Move Bastiaens – Mergelweg
3.9 De 10-rittenkaart geeft de mogelijkheid om 10 keer te sporten binnen de openingstijden van de locatie. Men kan niet meer dan 10 keer met deze kaart sporten. In het geval dat men meer wilt sporten, zal er een nieuwe rittenkaart of een nieuw abonnement aangeschaft moeten worden. De 10-rittenkaart heeft een geldigheid van 6 maanden.

 

Artikel 4: voorwaarden:

4.1 Bastiaens behoudt zicht het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

4.2 Bastiaens zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidmaatschapspas binnenkomt inderdaad het Lid betreft.

4.3 Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de Overeenkomst vermelde club en overige clubs van Bastiaens, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.bastiaensgroup.nl/amby/eijsden/sintpieter.

 

Artikel 5: Lidmaatschapsgelden:

5.1 Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via een machtiging / goedkeuring tot incasseren middels een SEPA automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contractperiode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 4 weken, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).

5.2 Bastiaens behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via SEPA automatische incasso.

5.3 Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Bastiaens te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Bastiaens tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.

5.4 Indien Bastiaens over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving

 

Artikel 6: Privacy:

6.1 Bastiaens verwerkt persoonsgegevens van het Lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Artikel 7: Beëindiging/ontbinding/opschorting lidmaatschap

7.1 Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.2 De opzegging kan worden gedaan middels een het bij Bastiaens verkrijgbaar opzegformulier.

7.3 Het, door het Lid, tussentijds beëindigen van de Overeenkomst is uitsluitend kosteloos mogelijk op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander – ten genoegen van Bastiaens – deugdelijk bewijs vereist is, bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van de clubs van Bastiaens of een met Bastiaens gelieerde onderneming, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

7.4 Bastiaens mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

  • als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  • als het Lid de machtiging tot SEPA automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
  • in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
  • indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegd. Bij ontbinding van de Overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

7.5 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Bastiaens het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van Bastiaens – deugdelijk bewijs.

7.6 Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

7.7 De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

 

Artikel 8: Praktische zaken:

8.1 Het Lid ontvangt, na ondertekening van de Overeenkomst, een lidmaatschapspas voor een borg van € 10,00. Deze pas blijft eigendom van Bastiaens en is strikt persoonlijk.

8.2 Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.

8.3 Bastiaens is bevoegd om bij misbruik van deze pas het Lid de toegang te ontzeggen.

8.4 Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Bastiaens te worden gemeld. Bastiaens zal de kosten van € 10,00 voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.

8.5  Bastiaens is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

8.6 Bastiaens is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.

8.7 Bastiaens is bevoegd de in de Overeenkomst vermelde club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Indien de in de Overeenkomst vermelde club om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij/zij bij een van de andere clubs van Bastiaens, of een met Bastiaens gelieerde onderneming, kan sporten en gaan, indien deze verhindering langer dan 14 aaneengesloten dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de Overeenkomst en de incassomachtiging automatisch over naar één van de andere clubs van Bastiaens of een met Bastiaens gelieerde onderneming, met dien verstande dat die andere club binnen een straal van 15 km van de in de Overeenkomst vermelde club ligt.

8.8 Bastiaens is bevoegd om tweemaal per jaar de clubs eerder te sluiten ten behoeve van bedrijf gerelateerde activiteiten. Dit zal tijdig gecommuniceerd worden.

 

Artikel 9: Klachten en Informatieverplichting

9.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.

9.2 Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Bastiaens kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht aan het Lid.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Bastiaens is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Bastiaens of haar leidinggevenden, medewerkers of dienstdoende zzp’ers/stagiaires.

10.2 Ieder Lid is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Bastiaens, noch haar medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

 

Artikel 11. Huisregelement

11.1 Het Lid is bekend met de door Bastiaens gehanteerde huisregels. Deze huisregels worden behandeld vanaf sectie 11.3 Verder zijn deze aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.

11.2 De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

11.3 Roken is niet toegestaan.

11.4 Tijdens het trainen is een handdoek verplicht.

11.5 Gebreken aan toestellen, materiaal, et cetera kunt u doorgeven aan de instructeurs.

11.6 Voor gevonden voorwerpen kunt u zich melden bij de instructeurs.

11.7 Draag schone schoenen zonder zolen die zwart afgeven.

11.8 Maak de door u gebruikte trainingsapparatuur weer schoon voor de volgende gebruiker.

11.9 Leg de gebruikte materialen terug op de daarvoor bestemde plaats.

 

Artikel 12: Slotbepalingen

12.1 Op alle door Bastiaens gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Overeenkomsten tussen het Lid en Bastiaens kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

12.3 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.